Aerial Visual Perception in Smart Farming: Field Study of Wheat Yellow Rust Monitoring

Jinya Su, Dewei Yi, Baofeng Su, Zhiwen Mi, Cunjia Liu*, Xiaoping Hu*, Xiangming Xu, Lei Guo, Wen-Hua Chen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

56 Citations (Scopus)

Search results