Microbiota Depletion Impairs Thermogenesis of Brown Adipose Tissue and Browning of White Adipose Tissue

Baoguo Li, Li Li, Min Li, Sin Man Lam, Guanlin Wang, Yingga Wu, Hanlin Zhang, Chaoqun Niu, Xueying Zhang, Xue Liu, Catherine Hambly, Wanzhu Jin, Guanghou Shui, John R Speakman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

54 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Search results