Modular Tri-Port High-Power Converter for SRM Based Plug-in Hybrid Electrical Trucks

Yihua Hu, Chun Gan, Qingguo Sun, Peng Li, Jianhua Wu, Huiqing Wen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Search results