Brain-specific Crmp2 deletion leads to neuronal development deficits and behavioural impairments in mice

Hongsheng Zhang, Eunchai Kang, Yaqing Wang, Chaojuan Yang, Hui Yu, Qin Wang, Zheyu Chen, Chen Zhang, Kimberly M. Christian, Hongjun Song, Guo Li Ming*, Zhiheng Xu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

88 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Search results